Condicions Generals

1. Parts del Contracte

1.1 Ceca Magán Abogados, S.L.P. (indistintament, «Ceca Magán Abogados», «Ceca Magán» o el «Despatx») prestarà al client (el «Client» i indistintament, «vostè») els serveis contemplats en la Proposta de Serveis amb la diligència professional exigible conforme als estàndards professionals aplicables.

La Proposta de Serveis tindrà una vigència de trenta (30) dies següents a la seva emissió. Transcorregut l’esmentat termini sense la deguda acceptació y signatura per part del Client, s’haurà d’emetre una nova proposta o acordar prèviament la seva renovació per escrit.

En el cas d’acceptació y signatura per part del Client de la Proposta de Serveis, aquesta tindrà la naturalesa jurídica de Contracte de Prestació de Serveis (el «Contracte») del que també formen part integrant les presents Condicions Generals de contractació.

1.2 Ceca Magán Abogados prestarà els serveis com a contractista independent, mantenint la dependència jeràrquica laboral de tots els professionals que participen a la realització dels treballs, sent responsable en tot moment de la seva direcció, de la seva remuneració, no podent considerar-se en cap cas empleat, agent, soci ni col·laborador del Client.

1.3 Ceca Magán Abogados ss'obliga a portar per si mateixa, amb recursos propis i sense possibilitat de cap delegació a favor de tercers, (excepte prèvia autorització per part del client) quants assumptes se li encomanin per aquest amb ple sotmetiment a les seves regles deontològiques.

1.4 En aquells assumptes en els que sigui necessària la intervenció de tercers, tals com a Notaris, Procuradors, Pèrits, Traductors, Auditors de Comptes i/o semblants, el Client expressament autoritza a Ceca Magán Abogados per a que sigui aquesta qui designi a les persones amb quines habitualment manté col·laboració, assumint el Client la contraprestació dels esmentats serveis.

1.5 Ceca Magán Abogados serà l'únic responsable davant el Client de la prestació dels seus serveis i del compliment de les obligacions derivades del contracte.

1.6 Ceca Magán Abogados no serà responsable d’aquelles decisions de gestió empresarial que, transcendint l’estrictament jurídic, pugui prendre el Client, encara que aquest les adopti amb base a l’assessorament legal prestat.

2. Assessorament de Ceca Magán Abogados

2.1 Qualsevol tipus d’assessorament, informació o documentació que Ceca Magán Abogados proporcioni al Client en relació amb els serveis prestats, serà exclusivament per al seu us intern. Els serveis que es presten habitualment al Client son per a encàrrecs o projectes específics, o d’assessorament continuat en règim d’iguala en qualsevol de les àrees d’especialitat del Despatx.

2.2 El Client s’abstindrà de revelar, fora del seu àmbit intern, el contingut dels informes o treballs realitzats pel Despatx, excepte: (i) al advocats nomenats pel Client; (ii) quan fos requerit en compliment d’un deure legal; i/o (iii) a qualsevol altre persona amb el consentiment de Ceca Magán Abogados.

2.3 La documentació, informes, notes o treballs jurídics relacionats amb els serveis no s'entendran finalitzats sinó fins a l'emissió dels documents definitius, per la qual cosa qualsevol esborrany de treball no pot considerar-se definitiu sinó fins a l'emissió del document final al Client, prèvia petició d'aquest. Ceca Magán Abogados no té l'obligació d'actualitzar un informe o document definitiu basat en esdeveniments o circumstàncies de les quals haguessin tingut lloc, amb posterioritat al seu lliurament al Client.

3. Responsabilitats del Client

3.1 El Client assignarà la supervisió dels serveis a una persona qualificada i serà responsable de totes les decisions de gestió adoptades en relació amb els serveis.

3.2 El Client proporcionarà a Ceca Magán Abogados, amb caràcter immediat, tota la informació, documentació, els recursos i la assistència que li fos requerida per a la prestació dels serveis.

3.3 Tota la informació subministrada pel Client o per tercers en el seu nom («Representants») es presumeix complerta en tots els seus extrems. El subministrament de l’esmentada informació per part del Client no infringirà cap dret de confidencialitat, d’autor o de propietat intel·lectual, ni cap altre dret d’un tercer.

3.4 Ceca Magán Abogados basarà el seu treball en la informació i documentació proporcionada pel Client o els seus Representants i, excepte acord exprés en contra, no assumeix la obligació de verificar l’exactitud d’aquesta.

4. Límits a la prestació dels serveis

4.1 Ceca Magán Abogados no pot garantir l’èxit professional de les actuacions que emprèn en representació del Client i, en particular, en els assumptes relatius a litigis per no ser el seu resultat de l’exclusiva competència dels professionals que presten els serveis en intervenir altres tercers que poden determinar el mateix. La prestació dels serveis per Ceca Magán Abogados es considerarà una obligació de mitjans i no de resultats.

4.2 Ceca Magán Abogados no respondrà davant del Client per perjudicis econòmics derivats de danys indirectes l’origen dels quals porti causa en els serveis prestats. La responsabilitat total i conjunta de Ceca Magán Abogados davant del Client i/o tercers beneficiaris dels serveis, per pèrdues o danys de qualsevol naturalesa relacionats amb els serveis prestats, queda limitada a l’import dels honoraris professionals percebuts pel Despatx, excepte: (i) acreditació pel Client de dol o negligència greu del Despatx; i (ii) sempre que la prestació dels serveis s’hagi realitzat en contra de la llei o la normativa professional aplicable.

4.3 El Client no podrà reclamar a Ceca Magán Abogados, als seus socis, advocats i empleats cap responsabilitat per actes o omissions de tercers professionals que hagin intervingut en la prestació dels serveis, excepte pel que es disposa en el present apartat.

5. Propietat Industrial i Intel·lectual

5.1 Seran de titularitat de Ceca Magán Abogados tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que es derivin dels materials, documents, informes, escrits i/o sobre qualsevol altres relacionats amb els serveis prestats.

6. Confidencialitat

6.1 Cap de les parts podrà revelar a tercers el contingut d’aquest contracte ni qualsevol informació proporcionada per l’altra part o en el seu nom, que haurà de tractar-se com a confidencial. Qualsevol de les parts podrà, no obstant això, revelar aquesta informació en el cas que passarà a ser de domini públic (sempre que el caràcter públic no hagi estat proporcionat voluntàriament per cap de les parts), o quan la seva revelació sigui obligatòria en compliment de la llei o en el context d’un procediment judicial o administratiu.

6.2 Totes dues parts manifesten que, en tot moment serà exigible recíprocament que una part subministri a l’altra quanta informació sigui precisa per al bon fi de les tasques encomanades, sense que el caràcter confidencial pugui ser causa que impossibiliti la prestació del servei. D’igual manera, en tot moment es mantindrà entre Ceca Magán Abogados i el Client la col·laboració i lleialtat necessaris per al compliment de l’objecte del contracte, presidint en tot moment de la bona fe empresarial de les dues parts.

6.3 Ceca Magán Abogados garanteix al Client, que el Despatx i els professionals que intervinguin en el tractament de la informació del Client, guardaran l’oportuna obligació de secret professional, actuant en tot cas amb el sigil que els serveis prestats requereixen.

6.4 Qualsevol de les parts podrà utilitzar mitjans electrònics per a mantenir correspondència i/o transmetre informació, inclosa la formalització del contracte. La seva utilització no constituirà un incompliment de les obligacions de confidencialitat.

6.5 L’obligació de confidencialitat es mantindrà vigent per un període de 5 anys a comptar des de la terminació del contracte.

6.6 Sense perjudici de l’anterior, el Client autoritza a Ceca Magán Abogados a fer servir, si fos necessari, el nom del Client, així com, una referència als serveis prestats, sempre que sigui necessària per a la seva activitat comercial. 

7. Protecció de dades

7.1 En compliment amb la normativa de Protecció de Dades Personal i, principalment, amb el Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la llibre circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE («Reglament General de Protecció de Dades» o «RGPD») i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), Ceca Magán Abogados, S.L.P., amb NIF número B-82313997 i domicili social a Madrid (28002), carrer Velázquez, número 150, planta baixa, informa al Client que les seves dades personals i de les dades de les persones de contacte vinculades amb la prestació dels serveis seran tractades amb la finalitat de portar a terme la gestió necessària per a la prestació dels serveis de Ceca Magán Abogados i per les finalitats que resultin pertinents, incloent les de facturació, gestió de cobrament i ingressos, comptabilitat i gestió econòmica-administrativa.

Tanmateix, les dades personals del Client podran ser tractades amb la finalitat d’enviar comunicacions promocionals dels serveis semblants al contractat, que poguessin ser d’interès per al Client en virtut de l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic («LSSI-CE»), donant-li l'oportunitat de donar-se de baixa en qualsevol de les comunicacions electròniques que se li remetin. Pot sol·licitar l'enviament de la Newsletter del Despatx, i indicar-nos les seves preferències sobre el contingut que desitja rebre a través del següent enllaç.

La base jurídica de legitimació del tractament és, amb caràcter general l'execució del Contracte de prestació de serveis subscrit (article 6.1. b del RGPD) a l'interès legítim del Responsable (6.1. del RGPD) i, si és el cas, el consentiment de l'interessat (6.1. a del RGPD), quan així se li requereixi expressament.

S’informa el Client que les seves dades seran tractades durant el desenvolupament de la relació contractual i mentre siguin necessaris per a la finalitat que justifica el tractament. Així mateix, podran ser conservats durant el temps necessari de conformitat amb el que es disposa en la normativa reguladora de l’exercici professional de l’advocacia i despatxos d’advocats, així com la normativa de blanqueig de capitals quan aquesta resulti d’aplicació, en els terminis de l’article 32 de la LOPDGDD.

Les seves dades personals no seran comunicats a tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, tret que sigui necessari per al compliment del contracte actual o d'obligacions legals aplicables a Seca Magán Abogados. L'anterior s'entén sense perjudici de la possibilitat que Seca Magán Abogados contracti amb tercers proveïdors que ofereixin les adequades garanties, segons la llei, i que podrien accedir a les dades personals del Client per a la correcta prestació dels serveis contractats.

Finalment, s’informa el Client que podrà exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, dirigint una comunicació per escrit a la següent adreça de correu privacy@cecamagan.com, inclosa la referència « Exercici Drets » i acompanyant a la seva sol·licitud, de ser necessari, còpia del seu document nacional d’identitat o document d’identificació equivalent (passaport, DNI o NIE). En cas de no considerar atesos de forma deguda els seus drets personals, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7.2 Quan sigui necessari per a la prestació del servei que Ceca Magán tracti dades personals sota la responsabilitat del Client, Ceca Magán Advocats, com a Encarregat del tractament durà a terme el tractament, limitant-se al que resulti necessari per al desenvolupament de la presentació i no utilitzarà, ni aplicarà aquestes dades per a un fi diferent de la presentació d’aquest servei. En aquest àmbit, Ceca Magán es compromet a respectar totes les obligacions que poguessin correspondre-li conformement a la normativa en la matèria, en concret, el que es disposa en l’article 28 del RGPD i altra normativa de desenvolupament, i a seguir les instruccions que el Client, com Responsable del tractament, li traslladi al respecte.

Els tractaments de dades previstes, el tipus de dades i la categoria d’interessats concernits pel tractament són aquells directament relacionats i necessaris per al correcte desenvolupament de la prestació de serveis.

A aquest efecte, Ceca Magán Advocats es compromet a tractar la informació o dades que li siguin proporcionats o resultin accedits en virtut d'aquesta prestació, amb les degudes condicions de seguretat que siguin pertinents en cada cas en coherència amb el que es disposa en l'article 32 del RGPD.

Així mateix, Ceca Magán Advocats es compromet a guardar sota el seu control i a custodiar totes les dades que ens subministri, i a no divulgar-los, transferir-los, o de qualsevol forma comunicar-los o cedir-los a tercers, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, menys en el cas que aquesta comunicació es realitzi a favor de persones físiques o jurídiques que contribuïssin a la prestació dels serveis pactats inicialment entre les parts. En tot cas i excepte indicació expressa en contra, el Client autoritza Ceca Magán Advocats a subcontractar a tercers, com a suport en l'execució dels serveis que s'ofereixen al Client, de ser necessaris. En qualsevol cas, quan Ceca Magán Advocats recorri a un subcontractista per compte del Client, s'imposaran, en matèria de protecció de dades, al subcontractista les obligacions que es troben estipulades en aquest document.

De la mateixa manera, Ceca Magán Advocats permetrà únicament l'accés a les dades personals del Client a aquells empleats que tinguin la necessitat de conèixer-los per a la prestació dels serveis contractats, obligant-se a informar el seu personal i col·laboradors, siguin interns o externs, de les obligacions dimanants de la present clàusula i de les relatives al tractament de dades de caràcter personal i garanteix que les persones autoritzades per a tractar dades personals s'han compromès a respectar el seu compromís de confidencialitat.

Ceca Magán es compromet a no realitzar transferències internacionals de les dades personals als quals hagi tingut accés a conseqüència de la prestació del servei contractat.

Una vegada finalitzada la prestació de serveis acordada entre Ceca Magán Advocats i el Client, que justifica l'accés a les dades de caràcter personal respecte dels quals el Client és el responsable, les dades de caràcter personal tractats per Ceca Magán Advocats seran destruïts o retornats, a elecció del Client, igual que qualsevol suport o document en el qual consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, tret que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut de la normativa aplicable. Així, el Client tindrà dret a realitzar la comprovació d'aquest compliment.

Ceca Magán Advocats, en la seva qualitat d'Encarregat del tractament, assistirà de manera raonable i proporcionarà al Client suport en el compliment de les seves obligacions legals en matèria de protecció de dades i referent a això, es compromet a:

  • Ajudar el responsable a garantir el compliment de les obligacions establertes en els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a la disposició de l'Encarregat en el marc de la prestació dels serveis.
  • Assistir al Responsable, tenint compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquest pugui complir amb la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets dels interessats establerts en la vigent normativa (accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils). No correspondrà a Ceca Magán atendre les sol·licituds per compte del Client, limitant-se a assistir-li en qualitat d'encarregat del tractament de dades pel seu compte, i sense que en cap cas pugui considerar-se una obligació d'assessorament especialitzat en la matèria.
  • Notificar sense dilació indeguda al Responsable les violacions de la seguretat de les dades personals dels interessats dels quals tingui constància, quan la violació de seguretat afecti dades personals tractats per compte del Client. L'anterior s'articula com a mecanisme d'ajuda i d'assistència al Responsable als efectes de poder complir amb les seves respectives obligacions legals contingudes en els articles 33 i 34 del RGPD, i sense que en cap cas pugui considerar-se una obligació d’assessorament especialitzat en la matèria.

Ceca Magán, com a encarregat del tractament únicament respondrà dels danys i perjudicis causats pel tractament quan no hagi complert amb les obligacions del RGPD dirigides específicament als encarregats o hagi actuat al marge o en contra de les instruccions legals del Responsable del Tractament. En tot cas, l'Encarregat del Tractament estarà exempt de responsabilitat en virtut de l'article 82.2 del RGPD si demostra que no és de cap manera responsable del fet que hagi causat els danys i perjudicis.

Per la seva part, el Client es compromet a:

  • Permetre a Ceca Magán Advocats l'accés a les dades i la informació personal que procedeixi amb vista a l'adequada prestació dels serveis als quals es refereix el Contracte.
  • Complir amb la totalitat de les obligacions que li resultin d'aplicació segons l'actual normativa en matèria de protecció de dades.
  • Transmetre a Ceca Magán Advocats les instruccions documentades sobre el tractament de dades personals realitzat en el marc del tractament realitzat com a encarregat per compte del Client.

8. Honoraris i despeses professionals

8.1 El Client abonarà els honoraris professionals i les despeses específiques que es derivin dels serveis prestats per Ceca Magán Advocats, segons es detalla en la Proposta de Serveis aplicable. Així mateix, el Client reemborsarà al despatx les despeses en els quals el Despatx ha incorregut per a la prestació d'aquests. Els honoraris facilitats per Ceca Magán Advocats no inclouen impostos ni gravàmens similars, reportats en relació amb la prestació dels serveis, que seran assumits pel Client.

8.2 El Client haurà d’efectuar el pagament dins dels set (7) dies naturals següents a la data d'emissió de les factures, tret que consti un altre termini de pagament en la Proposta de serveis. La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària o ingrés en efectiu en el compte bancari del Despatx que consta en la factura remesa al Client mitjançant correu electrònic, i a falta d’aquest mitjançant el correu ordinari. Addicionalment, prèvia autorització del Client, el Despatx podrà domiciliar els honoraris professionals en el compte corrent del Client.

8.3 Quan el Despatx presti serveis recurrents facturats pel sistema d'iguala o bossa d'hores, Ceca Magán Advocats emetrà el primer dia hàbil de cada mes la factura corresponent als serveis que es prestaran.

8.4 Quan el Client hagués encomanat a Ceca Magán Advocats la direcció lletrada d'un procés judicial i el Client sigues beneficiari del cobrament de costes judicials i el Despatx no hagués acordat o percebut els seus honoraris professionals o, si és el cas, les provisions de fons requerides, ja sigui per trobar-se en règim d'iguala integral o per qualsevol altre motiu, Ceca Magán Advocats podrà fer seves les citades costes judicials fins a cobrir els honoraris deguts o derivats de la prestació dels serveis.

8.5 Ceca Magán Advocats podrà facturar honoraris addicionals: (i) quan tinguin lloc esdeveniments que escapin al seu control (incloent-hi accions o omissions per part del Client) i que afectin la prestació dels serveis en la forma i termini inicialment acordats; o (ii) en el cas que el Client sol·liciti al Despatx la prestació de serveis addicionals. En aquest últim cas, Ceca Magán Advocats podrà emetre al Client una breu descripció de l'encàrrec professional al costat d'una estimació dels seus honoraris i qualsevol altra condició que estimi necessària, per via electrònica, sense necessitat de subscriure proposta de serveis addicional.

8.6 Mancant pagament, s'acorda expressament que els interessos que generi el deute, des del moment en què s'hagués hagut d'efectuar el pagament, es calcularan amb base en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En cas que el Despatx efectuï un requeriment de pagament després de l'emissió i enviament de la factura, el Client haurà d'abonar els costos de cobrament, que no seran inferiors al 5% del deute.

8.7 Ceca Magán Advocats podrà sol·licitar al Client que efectuï un dipòsit per a cobrir despeses, amb caràcter enunciatiu i no limitatives taxes, impostos, suplerts i notes registrals.

9. Vigència i terminació

9.1 El contracte serà aplicable a tots els serveis que el Despatx presti al Client, fins i tot aquells iniciats amb anterioritat a la signatura de la Proposta de Serveis.

9.2 El contracte acabarà en concloure's els serveis objecte de contractació que figuren en la Proposta de Serveis o, si escau, aquells acordats amb el Client. En els serveis recurrents, la durada serà la que figuri en la Proposta de Serveis. Qualsevol de les parts podrà resoldre anticipadament el contracte, mitjançant notificació a l'altra part amb almenys 30 dies d'antelació. Mancant comunicació i en el cas de serveis recurrents, el contracte s'entendrà prorrogat de manera automàtica per períodes anuals.

9.3 La reiteració de dos o més retards en el pagament de factures (derivades de serveis recurrents o específics), facultarà al Despatx a resoldre anticipadament el contracte i a exigir el pagament dels honoraris convinguts de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 8.6. Així mateix, la falta de pagament de qualsevol despesa facultarà al Despatx per a resoldre anticipadament el contracte.

9.4 En el cas previst en el punt 9.3 relatiu a la prestació de serveis recurrents, el Despatx remetrà al Client una proposta que comprengui la relació dels assumptes i litigis que es troben pendents. Mancant acceptació expressa del Client, en el termini indicat en la proposta, Ceca Magán Advocats es considerarà facultada per a notificar a Jutjats, Tribunals, altres parts i lletrats d'altres parts que ja no és responsable de la gestió d'aquests assumptes. Ceca Magán Advocats continuarà tramitant els mateixos fins que transcorri el termini indicat en la proposta.

9.5 El Client haurà d'abonar els honoraris que es derivin dels serveis prestats fins a la data de la resolució, així com, les despeses en els quals s'hagués incorregut.

10. Prevenció de blanqueig de capitals

10.1 En compliment de la normativa vigent sobre Prevenció de Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme, el Despatx comunica que com a subjecte obligat d’acord amb la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, podrà requerir al client i aquest es compromet a aportar en el seu cas, tota la informació per a la diligència deguda en la relació negocial, d'acord amb les mesures de control intern adoptades per Ceca Magán. S'informa el client de l'obligació que el Despatx té per a cedir les dades de clients als organismes competents quan així sigui requerit, o per estricte compliment de la normativa en aquesta matèria”.

11. Obligacions d’informació en l’àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació

Totes dues parts coneixen les obligacions de Ceca Magán Advocats en relació amb la Directiva 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16 pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació, coneguda com a “DAC 6” i transposada per la Llei 10/2020, de 29 de desembre, al seu torn desenvolupada pel Reial decret 243/2021, de 6 d'abril, i l'Ordre HAC/342/2021, de 12 d'abril, i la Resolució de 8 d'abril de 2021 del Departament de Gestió Tributària de l’AEAT, i la inexistència de cap impediment per al compliment d'aquestes.

En particular, en cas que els serveis a prestar per Ceca Magán Advocats consisteixin en l'assessorament relatiu al disseny, comercialització, organització, posada a disposició per a la seva execució o gestió de l'execució d'un mecanisme transfronterer dels definits en la Directiva DAC 6, aquest assessorament es realitzarà amb l'únic objecte d'avaluar l'adequació d'aquest mecanisme a la normativa aplicable.

Sense perjudici del que es disposa en l'Apartat 6 d'aquestes Condicions Generals, la confidencialitat pactada no comportarà en cap cas l'exigència per a Ceca Magán Advocats d'abstenir-se de revelar a altres intermediaris o a les autoritats tributàries la forma en què un potencial mecanisme transfronterer reportable en els termes de la Directiva DAC 6 podria proporcionar al client un avantatge fiscal. 

12. Llei Aplicable i Resolució de Disputes

12.1 La Proposta de Serveis, les presents condicions generals de contractació i les obligacions no contractuals derivades d'aquests, es regiran per les lleis espanyoles.

12.2 Qualsevol disputa relativa al contracte estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals d'aquella capital on radiqui l'oficina des de la qual s'hagués prestat la major part dels serveis.

12.3 Totes dues parts acorden que Ceca Magán Advocats, no haurà de limitar la prestació dels seus serveis professionals respecte a cap tercer, podent fins i tot prestar serveis iguals o similars a altres empreses del sector del Client, sempre que no incompleixi les seves obligacions deontològiques.

13. Cessió del Contracte

Cap de les parts podrà cedir els drets o obligacions derivades del contracte.

14. Estipulacions finals

14.1 La il·legalitat, nul·litat o invalidesa d'una clàusula del Contracte (en tot o en part) no afectarà la validesa de la resta. 

14.2 Les presents Condicions Generals de Contractació i la Proposta de Serveis constitueixen la totalitat de l'acord entre les parts en relació amb els serveis i amb la resta de matèries objecte d'aquest, i substitueix a tots els acords i manifestacions prèvies en relació amb aquests.

14.3 Les parts podran formalitzar la Proposta de Serveis i les modificacions a aquests, que hauran de realitzar per escrit, a través de mitjans electrònics i cadascuna de les parts podrà requerir-se per a subscriure una còpia independent i en suport físic d'aquests documents. 

14.4 Les parts manifesten que les persones que signen la Proposta de Serveis es troben degudament facultades a aquests efectes.